สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564