มอบทุนการศึกษา ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน

ผศ.ดร.กรีฑา พรหมเทพ รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ภวิศา พงษ์เล็ก ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
นายพศิน เวียงแก้ว อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน ให้
1.นายจีระนันท์ มาตราช
2.นางสาวปนัดดา สิงห์โคตร
นักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 3