ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง   ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ    ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔           ไปนั้นแล้ว  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศเพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อปฏิบัติ ดังนี้

๑.  การรายงานตัว

     ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ตามรายชื่อในประกาศนี้ 
(ลำดับที่ ๑ – ๑๘๐)  ให้มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.      วันอาทิตย์ที่   ๓๑  ตุลาคม   ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยรายงานตัวในระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในวันที่กำหนดเท่านั้น  โดยดำเนินการดังนี้

๑.๑ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อ ต้องกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์https://zhort.link/jJQ ให้เรียบร้อย

๑.๒ คัดลอกใบรายงานตัวเป็นไฟล์ PDF ส่งที่  https://zhort.link/jJP พร้อมกับแนบเอกสารตามรายการตามข้อ ๒  (เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF ) 

๑.๓ ในกรณีที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะถือว่าสละสิทธิ์

         ๒. หลักฐานการรายงานตัว  ที่จะต้องแนบส่ง ในระบบรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   https://zhort.link/jJP

             ๒.๑  ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ตามข้อ ๑.๒)  ที่คัดลอกจากระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

             ๒.๒  สลิปการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน  พร้อมเขียนชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวสอบ

              ๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                     ๑  ฉบับ

            ๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                   ๑  ฉบับ

             ๒.๕ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา                                                    ๑  ฉบับ

             ๒.๖ สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร   ๑  ฉบับ                ๒.๗ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)                                    ๑  ฉบับ

             ๒.๘ หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่กรอกข้อมูล และหน่วยงานได้ลงนามรับรอง
เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://zhort.link/jJ2                     ๑  ฉบับ

         หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

              ๒.๙  วิธีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัว นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จำนวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

         ๒.๙.๑ ให้ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี ๙๘๑-๖-๘๙๒๐๔-๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๒.๙.๒  upload สลิปเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ชำระแล้ว  และขอให้เขียน

ชื่อ-สกุล เลขที่ประจำตัวสอบ แล้วส่งมาที่ https://zhort.link/jJP

         หลักฐานที่นำมารายงานตัวต้องครบถ้วน  ในกรณีที่หลักฐานการรายงานตัวไม่ครบถ้วนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะไม่รับรายงานตัว  และถ้าไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด  ถือว่าท่านสละสิทธิ์

         ๓. การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วยระบบออนไลน์ 

         ๔. เปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔  ในวันที่ ๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔