สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564