ดร.รัตนวดี รอดภิรมย์

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

รัตนวดี รอดภิรมย์ ชาติชาย ม่วงปฐม สมยศ ชิดมงคล และรุ่งทิวา จันทร์วัฒนวงษ์. (2561). การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นครูผู้มุ่งมั่นของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์, 29(1), 30-45.
ชื่อ
ดร.รัตนวดี
นามสกุล
รอดภิรมย์