ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครชัย ชาญอุไร

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

พีรดา บุญเชิด นครชัย ชาญอุไร และมณีญา สุราช. (2561). การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 (น. -). คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. จังหวัดนครพนม.
ปิยวรรณ พระภิเภก นครชัย ชาญอุไร และเอกราช ดีนาง. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 (น. 2008-2015). มหาวิทยาลัยราชธานี. จังหวัดอุบลราชธานี.
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครชัย
นามสกุล
ชาญอุไร