รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

Somchai Vallakitkasemsakul. (2018). THE RESEARCH COMPETENCY IMPROVEMENT MODEL BASED ON INTEGRATED METHODS OF TEACHER PROFESSIONAL STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION UDON –THANI RAJABHAT UNIVERSITY. International Journal of Information and Education Technology, 8(11), 821-825.
ณัฐพร แก่งมงคล สมชาย วรกิจเกษมสกุล และบุษวรรษ์ แสนปลื้ม. (2561). ผลการใช้วิธีการแบบเปิดที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเสริมด้วยเกมการศึกษาต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 6(1), 23-38.
ชื่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย
นามสกุล
วรกิจเกษมสกุล