ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ โสภา

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

มานะ โสภา, วิจิตรา ป้องเรือ และสุมิตรา นันบุญ. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 9(พิเศษที่ 1), 78-86.
มานะ โสภา, ปริศา โรมพันธุ์ และกนกวรรณ คำไหล. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวคิดของโรเบิร์ต กาเย่ เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 10(2), 93-105.

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

มานะ โสภา ช่อผกา โคตรศรีกุล และ พิศมัย รักษาพล. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง หลอดไฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (น. 162-166). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. จังหวัดมหาสารคาม.
อัจฉราพร ขันธุแสง อัชลีญา จิตรจำนง และมานะ โสภา. (2561). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ (ตัดต่อวีดีโอ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (น. 501-505). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. จังหวัดมหาสารคาม.
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ
นามสกุล
โสภา