ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

กฤตติกา แสนโภชน์ บุษกร สุขแสน และพัชรินทร์ ชมภูวิเศษ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(1), 79-94.

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ และบุษกร สุขแสน. (2561). การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2560. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 “การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย” (น. 222 – 229). มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. จังหวัดปทุมธานี.
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์
นามสกุล
ชมภูวิเศษ