ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษวรรษ์ แสนปลื้ม

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ณัฐพร แก่งมงคล สมชาย วรกิจเกษมสกุล และบุษวรรษ์ แสนปลื้ม. (2561). ผลการใช้วิธีการแบบเปิดที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเสริมด้วยเกมการศึกษาต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 6(1), 23-38.

ตำรา/หนังสือ

บุษวรรษ์ แสนปลื้ม. (2561). การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษวรรษ์
นามสกุล
แสนปลื้ม