อาจารย์วรพงศ์ มาลัยวงษ์

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

วรพงศ์ มาลัยวงษ์. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บเรื่องระบบสารสนเทศ โดยใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E). วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 15(ฉบับพิเศษ), 360-368.
ชื่อ
อาจารย์วรพงศ์
นามสกุล
มาลัยวงษ์