ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ อัศวเรืองสุข

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

Sarutte atsawaraungsuk. (2018). 2-Degree Polynomial Circular Extreme Learning Machine for Classification Problem. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), 10(1-4), 101-105.
ศรุติ อัศวเรืองสุข. (2560). การปรับปรุงระบบระบุแมลงอัตโนมัติ สำหรับการจำแนกแมลงระดับเลพิดอปเทรา โดยใช้เครื่องจักรเรียนรู้แบบเอ็กซ์ตรีม. วารสาร UDRU UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNALS วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 5(1), 26-36.
Sarutte Atsawaraungsuk, Tatpong Katanyukul. (2017). Sin Activation Structural Tolerance of Online Sequential Circular Extreme Learning Machine. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, 8(4), 601-610.

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

sarutte atsawaraungsuk. (2017). Majority voting based on q-Gaussian activation function circular extreme learning machine. In 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), 2017 (pp. 56-60). Faculty of informatics, Burapha University. IEEE.
sarutte atsawaraungsuk. (2016). q-Gaussian activation function Circular Extreme Learning Machine for classification problems. In 8th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), 2016 (pp. 1-5). Department of Electrical Engineering and Information Technology, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada (UGM). IEEE.
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ
นามสกุล
อัศวเรืองสุข
งานวิจัย/งานวิชาการ ที่สนใจ
โครงข่ายประสาทเทียม, การประมวลผลภาพ, เหมืองข้อมูล
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษาที่จบปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษาที่จบปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น