ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พร จารุจิตร์

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

นงค์นุช ผลาเลิศ ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ และพิมพ์พร จารุจิตร์. (2561). สภาพและปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(1), 133-144.
รจนา สุโพธิ์ ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ และพิมพ์พร จารุจิตร์. (2561). แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี. วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(1), 169-175.
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พร
นามสกุล
จารุจิตร์