ดร.นวัตกร หอมสิน

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

พิจิตร พรหมจารีย์ สมคิด สร้อยน้ำ และนวัตกร หอมสิน. (2561). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 17(3), 1-10.
Natchanok Naowarangsi, Somkid Sroinam & Nawattakorn Homsin.. (2018). The Development of Teacher Leadership Indicators of Secondary School Teachers in the 21st Century in Thailand. Public Administration Research, 7(2), 18-28.
นวัตกร หอมสิน, รสวลีย์ อักษรวงศ์ และวิรินธิ์ กิตติพิชัย. (2561). กระบวนการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนในโรงเรียน เครือข่ายการศึกษาทางเลือกตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 18(1), 103-116.
ฤตินันท์ บุญกอง สมคิด สร้อยน้ำ และนวัตกร หอมสิน. (2561). โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 6(1), 1-15.
นภนต์กฤต สรรพอาสา, สมคิด สร้อยน้ำ และนวัตกร หอมสิน. (2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 6(1), 16-29.
ชื่อ
ดร.นวัตกร
นามสกุล
หอมสิน
งานวิจัย/งานวิชาการ ที่สนใจ
บริหารการศึกษา