ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร จี้กระโทก
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร
นามสกุล
จี้กระโทก