ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนายุทธ เชยบาล

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ทิพยวรรณ แพงบุปผา สมคิด สร้อยน้ำ แน่งน้อย ย่านวารี และพนายุทธ เชยบาล. (2561). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1. วารสารวิจัย มข.ฉบับบัณฑิตศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(2), 67-79.
พลากร ขุริมนต์ สมคิด สร้อยน้ำ และพนายุทธ เชยบาล. (2561). อนาคตภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562–2571). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 20(1), 24-36.
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนายุทธ
นามสกุล
เชยบาล