ดร.ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

รจนา สุโพธิ์ ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ และพิมพ์พร จารุจิตร์. (2561). แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี. วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(1), 169-175.
นงค์นุช ผลาเลิศ ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ และพิมพ์พร จารุจิตร์. (2561). สภาพและปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(1), 133-144.
ชื่อ
ดร.ประพรทิพย์
นามสกุล
คุณากรพิทักษ์